Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab space isn't removed on close

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mkania2010

more options

So I've made a few changes in userChrome.css to resize the tab sizes with some code that I've collected. In summary, I've changed the height and width as well as hid the tab title.

The problem that I've run into is that the tabs will kinda glitch out and the extra space won't collapse when the tab is closed (as shown in one of the screenshots). It seems to have to do with setting the width of the tab, since when I comment out the css styles to make them normal size again, tabs close properly.

I'd appreciate any thoughts y'all have. Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi mkania2010 vào

Giải pháp được chọn

Seems similar to the thread I addressed over on yonder mozillaZine forum:

http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=14839665#p14839665

Does that work for you?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Seems similar to the thread I addressed over on yonder mozillaZine forum:

http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=14839665#p14839665

Does that work for you?

more options

jscher2000 said

Seems similar to the thread I addressed over on yonder mozillaZine forum: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=14839665#p14839665 Does that work for you?

Yes, that seems to have done it. Thanks!

Được chỉnh sửa bởi mkania2010 vào