Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fire fox quantum not showing printers in print screen, blocks all programs from printing while open, any fix?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

I have a HP office Jet pro 8600 networked printer. When I have fire fox 70.0.1 open the print preview works but when I print I get a brief pop up of the printer window no printer selected. Went through the on line fixes for fire fox printer issues. I roll back to an earlier version of fire fox and the printer works. While Fire fox 70.0.1 is open any other program trying to print gives the same quick pop up and will not print. I close Fire fox and the printer works fine.

I have a HP office Jet pro 8600 networked printer. When I have fire fox 70.0.1 open the print preview works but when I print I get a brief pop up of the printer window no printer selected. Went through the on line fixes for fire fox printer issues. I roll back to an earlier version of fire fox and the printer works. While Fire fox 70.0.1 is open any other program trying to print gives the same quick pop up and will not print. I close Fire fox and the printer works fine.
Đính kèm ảnh chụp màn hình