Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox does not call TWINUI, and the result is I cannot print downloaded files. Instead, I get an error message "an error occurred during this operation"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Firefox does not allow me to print downloaded and possibly other files. It does not bring up TWINUI, and maybe this is the reason. Using microsoft explorer, TWINUI appears, and printing works fine for the same files. How do I fix this problem. This is a fairly new problem and I only wish that when software works, it does not need software weenies messing with it!!!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Whoops, your question duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1273085