X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Feature to always open particular websites in incognito (private viewing) mode instead of opening a separate window

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
Được đăng

I understand that I can open a Private Window and view particular websites if required.

However, it will be very useful to have a feature to open particular websites ALWAYS in private browsing mode even if they are open from a normal window. This IMO will significantly enhance privacy, for example,

1) All of us sometimes forget to open websites in Private Window. This feature will always protect users. 2) Even if a website tricks users to open a website in a pop-up, this feature will always open it in private mode without compromising privacy

I understand that I can open a Private Window and view particular websites if required. However, it will be very useful to have a feature to open particular websites ALWAYS in private browsing mode even if they are open from a normal window. This IMO will significantly enhance privacy, for example, 1) All of us sometimes forget to open websites in Private Window. This feature will always protect users. 2) Even if a website tricks users to open a website in a pop-up, this feature will always open it in private mode without compromising privacy
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.