X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Set notifications to work on Windows action center

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

Hi, is it possible to integrate the website notifications (e.g. Whatsapp web) in the Windows 10 Action center in order to silence them when for example it is set on "just priorities"?

I tried with the "about:config" procedure which I understood is the only way to solve the problem at the moment, but now I get the notification pop-up on the bottom right corner of the screen with Win Action Center theme but then it disappears. Which means that I don't have any summary of the notifications clicking on the right panel of windows.

Hi, is it possible to integrate the website notifications (e.g. Whatsapp web) in the Windows 10 Action center in order to silence them when for example it is set on "just priorities"? I tried with the "about:config" procedure which I understood is the only way to solve the problem at the moment, but now I get the notification pop-up on the bottom right corner of the screen with Win Action Center theme but then it disappears. Which means that I don't have any summary of the notifications clicking on the right panel of windows.

Được chỉnh sửa bởi Giub8 vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.