Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sync doesn't work

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 220 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tim

more options

Hi, I've problems with syncing my FF account (including passwords). On a fresh installed system FF sync isn't retriving data (bookmarks, passwords etc.). Although on both systems I can see the devices in the account view.

Attached logfiles: System with data https://pastebin.com/A7yxEdpp New System https://pastebin.com/yJWdnYzi

In Pihole I see queries being performed when I manualy force a sync.

How can I solve this issue?

Giải pháp được chọn

1573302894821 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => error.sync.reason.serverMaintenance

1573302463231 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => error.sync.reason.serverMaintenance

It should resolve itself once the server maintenance is completed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

1573302894821 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => error.sync.reason.serverMaintenance

1573302463231 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => error.sync.reason.serverMaintenance

It should resolve itself once the server maintenance is completed.

more options

Yes, it's solved my problem, thnx. Is there a more user-friendly way to see whether maintenance is performed? Scrolling through the logfiles isn't the first thing as regular user what I (want to) to. https://status.services.mozilla.com/ didn't mentioned anything about maintenance (everything was up)