X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

All saved logins + passwords have disappeared (lockwise)

Được đăng

I am using Firefox 70.0.1 on Ubuntu and after a recent update (I think) all my saved logins and passwords have disappeared. This has happened before and then I restored from the 'Old Firefox' folder which had been created on my desktop. This time however there is no such folder on my desktop. I have tried creating a new profile from scratch and logging into Firefox to do a fresh sync, which says it has completed, but no passwords are downloaded. On my phone (Firefox mobile) my logins+passwords are all there. I notice there in my ~/.mozilla/<profile> folder there are two empty files with corrupt suffix:

   extension-settings.json.corrupt
   logins.json.corrupt

with datestamps around the time i noticed this How do I get my logins back?

I am using Firefox 70.0.1 on Ubuntu and after a recent update (I think) all my saved logins and passwords have disappeared. This has happened before and then I restored from the 'Old Firefox' folder which had been created on my desktop. This time however there is no such folder on my desktop. I have tried creating a new profile from scratch and logging into Firefox to do a fresh sync, which says it has completed, but no passwords are downloaded. On my phone (Firefox mobile) my logins+passwords are all there. I notice there in my ~/.mozilla/<profile> folder there are two empty files with corrupt suffix: extension-settings.json.corrupt logins.json.corrupt with datestamps around the time i noticed this How do I get my logins back?

Giải pháp được chọn

I resolved this by manually copying logins.json and key4.db from another computer that I had previously synced to.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

I resolved this by manually copying logins.json and key4.db from another computer that I had previously synced to.

I resolved this by manually copying logins.json and key4.db from another computer that I had previously synced to.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.