Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like to sync different email accounts with different bookmarks and settings

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have signed into Firefox under two different email addresses and would like those profiles to remain separate (bookmarks, history, themes, etc). Currently Firefox Sync is sharing information between accounts. Email address #1 has the same bookmarks as email address #2. When I add a bookmark to the browser signed in as email address #1, it adds it as well to the browser signed in as email address #2.

I have signed into Firefox under two different email addresses and would like those profiles to remain separate (bookmarks, history, themes, etc). Currently Firefox Sync is sharing information between accounts. Email address #1 has the same bookmarks as email address #2. When I add a bookmark to the browser signed in as email address #1, it adds it as well to the browser signed in as email address #2.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can only keep this data separate if you use two separate profiles and connect each profile to its own Sync account. If you use the same profile then all data is merged to both Sync accounts.