Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube full screen 1080p@60fps videos choppy

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 671 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi carbolymer

more options

YouTube HTML5 1080p@60fps videos in full screen are choppy, independently if the hardware acceleration is turned on or off. I've tried clean profile, I've tried these methods: https://old.reddit.com/r/firefox/comments/amy7j6/its_been_years_since_firefox_has_stutters_on/efpuhc5/ Nothing works. How can I fix this?

That is not a hardware issue - I have no problems with watching 1440p@60fps videos in chromium.

Được chỉnh sửa bởi carbolymer vào

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Well, I should've looked for a solution a bit longer. This solves the issue: https://wiki.archlinux.org/index.php/Firefox/Tweaks#Enable_OpenGL_Off-Main-Thread_Compositing_(OMTC)