Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I make private mode more distinct? Different colored tabs etc.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zaz

more options

The only thing that really differentiates private mode with normal browsing is the little purple circle in each end of the menu bar. I'd like the whole menu bar to get a different color - is this possible in any way?

All the extensions I've found that claim to do this don't play well with dark themed firefox. (Technically default theme on dark win10.) Also they don't work well with the latest versions of firefox.

Giải pháp được chọn

While composing a list of extensions I'd already tried I came across https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/purple-private-windows/?src=search which seems to do the job properly. :D

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

While composing a list of extensions I'd already tried I came across https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/purple-private-windows/?src=search which seems to do the job properly. :D