Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't Refresh Tab

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 105 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

What happened to the refesh tab icon that was next to < and > arrows at the top left of the tab controls ???

Giải pháp được chọn

You can Restore Defaults at the lower right .

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi bevinssails, Did it get moved into your customize palette?

Select the 3-bar Menu button Select Customize If it's in there, just drag it to wherever you want on your toolbar.

more options

I could not find it there

more options

Giải pháp được chọn

You can Restore Defaults at the lower right .