Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes - imposible start it .

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jimking19

more options

bp-8ec9d503-3a79-4b50-84a8-a9bc70191028 bp-0a4739d0-a4f2-49ff-8927-a84160191028

Firefox does not work, it closes again and again, when I start it

I have already tried, in safe mode and updating it. Even restoring it, everything,...

Giải pháp được chọn

You can check in Font Book for issues with fonts like corrupted and duplicate fonts.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 69.0.3 Build ID 20191009172106 (2019-10-09) OS OS X 10.12 OS Version 10.12.6 16G2016

bp-8ec9d503-3a79-4b50-84a8-a9bc70191028 Signature: TMetricsTableContext::GetRawMetrics

Crash Reason EXC_BAD_ACCESS / KERN_MEMORY_ERROR

Uptime 8 seconds +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Product Firefox Release Channel release Version 70.0 Build ID 20191016161957 (2019-10-16)

bp-0a4739d0-a4f2-49ff-8927-a84160191028 Signature: TMetricsTableContext::GetRawMetrics

Uptime 10 seconds

Crash Reason EXC_BAD_ACCESS / KERN_MEMORY_ERROR

more options
more options

Giải pháp được chọn

You can check in Font Book for issues with fonts like corrupted and duplicate fonts.

more options
more options

cor-el said

You can check in Font Book for issues with fonts like corrupted and duplicate fonts.

Thank you

It works