Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox passwords are lost. But logins.json file not currupted. Rename the old json file and create a new one with same name. But still not resloved the issue.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

New json file created with same content. But issue not resolved.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi visitharoxs, I assume you have your Firefox connected to Sync, otherwise letting Firefox create a new logins.json file wouldn't give you back any logins at all. Or did you use another method of recovering the file contents?

When was the last time your logins were all present and accounted for?

Do you use a "Master Password" to secure access to your logins list?