X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Tab bar has moved down into webpages so titles no longer visible.

Được đăng

One day the tab titles partially dropped down off the black strip of the tab bar into the web pages. It is now very hard to read the titles. How do I get them back up? Thanks for your help.

One day the tab titles partially dropped down off the black strip of the tab bar into the web pages. It is now very hard to read the titles. How do I get them back up? Thanks for your help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Được đăng

Người tạo câu hỏi

What else should I try?

What else should I try?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Được đăng

Người tạo câu hỏi

When the window is maximised, the tab title bars sit up in the black strip, easily visible.

When the window is maximised, the tab title bars sit up in the black strip, easily visible.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Senali Madawala 4 giải pháp 163 câu trả lời
Được đăng

press and release the ALT key. Internet Explorer showing the menu bar in response to pressing ALT. This will make the menu toolbar appear temporarily, and you can use the keyboard or mouse to access it normally, after which it goes back into hiding.

press and release the ALT key. Internet Explorer showing the menu bar in response to pressing ALT. This will make the menu toolbar appear temporarily, and you can use the keyboard or mouse to access it normally, after which it goes back into hiding.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Được đăng

Người tạo câu hỏi

Thanks for responding, Senali. I'm using Firefox though and the alt key doesn't have any effect. Also, I'd like to just glance up and see my tab names.

Thanks for responding, Senali. I'm using Firefox though and the alt key doesn't have any effect. Also, I'd like to just glance up and see my tab names.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
yoursilverlab 0 giải pháp 2 câu trả lời
Được đăng

Senali Madawala said

press and release the ALT key. Internet Explorer showing the menu bar in response to pressing ALT. This will make the menu toolbar appear temporarily, and you can use the keyboard or mouse to access it normally, after which it goes back into hiding.

Thank you very much.

''Senali Madawala [[#answer-1264003|said]]'' <blockquote> press and release the ALT key. Internet Explorer showing the menu bar in response to pressing ALT. This will make the menu toolbar appear temporarily, and you can use the keyboard or mouse to access it normally, after which it goes back into hiding. </blockquote> Thank you very much.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Dinushi Dhananjani 6 giải pháp 242 câu trả lời
Được đăng

Choose the right URL. Before your website goes live, you need to select a URL. ...

   Create titles and descriptions for each page. ...
   Utilize anchor text. ...
   Add alt text to all your images. ...
   Give your site structure with the right headers.
Choose the right URL. Before your website goes live, you need to select a URL. ... Create titles and descriptions for each page. ... Utilize anchor text. ... Add alt text to all your images. ... Give your site structure with the right headers.
Bài viết này có hữu ích với bạn không? 0
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.