Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox contstant event errors

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hello, everytime i boot my system i get firefox errors on the event viewer even tho firefox wasn't open and its not my default browser. i'llpaste event info and a screen shot to show how freaquent this error is spamming the event viewer.

event details: The description for Event ID 5 from source Firefox cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.

If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.

The following information was included with the event:

Hello, everytime i boot my system i get firefox errors on the event viewer even tho firefox wasn't open and its not my default browser. i'llpaste event info and a screen shot to show how freaquent this error is spamming the event viewer. event details: The description for Event ID 5 from source Firefox cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event:
Đính kèm ảnh chụp màn hình