Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to open a .Catalog file with unknown apllication

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

when I try to open this file in my laptop it is opening in MS Word, Check attachment (SS1). I have tried the same in another laptop firefox browser, in that is working and check attchment (SS2). How to change the option Open with to " Unkown Application".

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

On the 'unknown' window, select Change. If the program you want is not listed, there is a search your drive/internet option.