Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete the new tab buttin in Firefox 70 (css or otherwise)?

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 269 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi OneMoreName

more options

Firefox 70 added a new tab button to my installation. I had been using CSS that got rid of it nicely up to this point. But now it is showing up and I cannot figure out how to make it go away. This is what I had and which worked:

 #TabsToolbar .tabs-newtab-button { display: none ! important }

Any ideas?

Giải pháp được chọn

The following code should work:

#tabs-newtab-button {
     display:none !important;
}

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Giải pháp được chọn

The following code should work:

#tabs-newtab-button {
     display:none !important;
}

Hope this helps.

more options

Did you try to remove this button in customize mode (i.e. drag it off the Tab bar to the palette) ?

more options

cor-el said

Did you try to remove this button in customize mode (i.e. drag it off the Tab bar to the palette) ?

When I go into customize mode the new tab button is not shown -- there is no way to drag it off.

more options

Wesley Branton said

The following code should work:
#tabs-newtab-button {
     display:none !important;
}

Hope this helps.

This works -- thanks very much.

more options

If you open customize then the New Tab button should appear at the far right of the Tab bar. When you close customize mode then the plus button moves to the position right after the last tab.

more options

You are right -- I can faintly make it out now that you point it out. The new tab button in customize mode is a dark featureless grey, and my titlebar is a deep blue, so it certainly is not easily visible.

Anyway the problem is solved.