Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

will import from another browser import the bookmark bar ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WMagicModel

more options

under file in firefox in the import from another browser feature. willl that import my bookmark bar as well ? I am going from Safari on a mac . Thanks

under file in firefox in the import from another browser feature. willl that import my bookmark bar as well ? I am going from Safari on a mac . Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi jmusich1,

Good question. From what I understand you need to first open Safari and export the bookmarks as an html file first.

See our chosen solution from one of our valued contributors : Import Bookmarks From Safari {link}

Reference article: Import data from another browser {link}

Let me know if you need further assistance.