Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the new password Generation feature: Can I get a length / Complexity option in options please.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I like my passwords to be at least 25 characters in length (as well as having the option to use high-ascii characters as well) there seems to be no option in FF 70.0 at the moment.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can leave feedback and comments via "Help -> Submit Feedback"