X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

All dropdown lists on all pages only show part of the list

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

My system is an iMac Pro with two smaller resolution secondary monitors. When FireFox is run on one of the smaller resolution monitors all drop-down lists present all the day but will only scroll through some of the data. Placing FireFox on the iMac Pro's built in high resolution display allows the drop-downs to render correctly. This issue is not seen with browsers based on Webkit or Blink.

Also impacted by the render issue are the control's for tab only respond to interaction on the bottom quarter.

The system is a iMacPro1,1 running MacOS Catalina 10.15.1 beta (19B77a), and FireFox is 70.0 of the beta update channel. The secondary monitors are 1920x1080

My system is an iMac Pro with two smaller resolution secondary monitors. When FireFox is run on one of the smaller resolution monitors all drop-down lists present all the day but will only scroll through some of the data. Placing FireFox on the iMac Pro's built in high resolution display allows the drop-downs to render correctly. This issue is not seen with browsers based on Webkit or Blink. Also impacted by the render issue are the control's for tab only respond to interaction on the bottom quarter. The system is a iMacPro1,1 running MacOS Catalina 10.15.1 beta (19B77a), and FireFox is 70.0 of the beta update channel. The secondary monitors are 1920x1080
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

This issue occurred with a fresh system OS install and no pluggins installed.

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.