X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox won't remember same user-pass for two separate addresses

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
Được đăng

Environment: Windows 10 Pro ver 1903 64-bit, with Firefox Browser 70.0 - Option to save user-passwords is enabled, Password Manager not enabled.

My home network modem and router share the same user-password, but have different numerical addresses. Firefox remembers for the modem only. The router, I always have to fill in manually. It's a nuisance. I tried Tools | Web Developer | Inspector, but no elements show up on the router's blank login page. I fill in Firefox's user-pass pop-up box dutifully but the log-in never takes for the second round. The obvious fix - change the password in the router, I know, but if my Android tablet can do it, why can't Firefox Quantum?? I've scoured the web and various KBs, but there's not much about it by manually editing about:config or adding it to user.js. I prefer not to install third-party extensions or store my user and passwords off-site. For an in-house solution, I'd be very grateful. I don't mind if it's complex for a non-coder. I need this. Thank you.

Environment: Windows 10 Pro ver 1903 64-bit, with Firefox Browser 70.0 - Option to save user-passwords is enabled, Password Manager not enabled. My home network modem and router share the same user-password, but have different numerical addresses. Firefox remembers for the modem only. The router, I always have to fill in manually. It's a nuisance. I tried Tools | Web Developer | Inspector, but no elements show up on the router's blank login page. I fill in Firefox's user-pass pop-up box dutifully but the log-in never takes for the second round. The obvious fix - change the password in the router, I know, but if my Android tablet can do it, why can't Firefox Quantum?? I've scoured the web and various KBs, but there's not much about it by manually editing about:config or adding it to user.js. I prefer not to install third-party extensions or store my user and passwords off-site. For an in-house solution, I'd be very grateful. I don't mind if it's complex for a non-coder. I need this. Thank you.

Được chỉnh sửa bởi Sonya Finkey vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.