X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox crashes when trying to drag n drop multiple files

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
Được đăng

Hi, I would like to point out that the drag n drop feature of Firefox is not really good.

I have used many linux distribution and faced this problem from the day I started using Linux. I thought Firefox team would notice this, and work on this, so I didn't report any bug. But the problem stayed the same.

The Problem: When you try to drag a file from any file manager (I used Nautilus, Nemo, Thunar, Pcmanfm, and Dolphin file managers) on Linux, it will not instantly pop the "Drag files here" on supported websites. For example, when you try to upload files to mega, you have to drag and drop multiple times before getting it working. That doesn't happen with Chromium.

Even worse, if you try to drag and drop hundreds of files, Firefox will crash. I have also tried Firefox Nightly and Firefox Beta. Same. No improvement on them. Here I would like to attach a screenshot of the crash.

Hi, I would like to point out that the drag n drop feature of Firefox is not really good. I have used many linux distribution and faced this problem from the day I started using Linux. I thought Firefox team would notice this, and work on this, so I didn't report any bug. But the problem stayed the same. The Problem: When you try to drag a file from any file manager (I used Nautilus, Nemo, Thunar, Pcmanfm, and Dolphin file managers) on Linux, it will not instantly pop the "Drag files here" on supported websites. For example, when you try to upload files to mega, you have to drag and drop multiple times before getting it working. That doesn't happen with Chromium. Even worse, if you try to drag and drop hundreds of files, Firefox will crash. I have also tried Firefox Nightly and Firefox Beta. Same. No improvement on them. Here I would like to attach a screenshot of the crash.
Đính kèm ảnh chụp màn hình
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

DuckDuckGo Privacy Essentials Emoji Cheatsheet for GitHub, Basecamp etc. SoundCloud MP3 Downloader Tab counter

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.