X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Adobe plugin in firefox manjaro aarch64

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

Dear Firefox

Is there a adobe plugin for Firefox on the manjaro aarch64 architecture running on a raspberry pi 4?

Dear Firefox Is there a adobe plugin for Firefox on the manjaro aarch64 architecture running on a raspberry pi 4?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; MAR-LX2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile Safari/537.36

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.