Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am using Firefox ESR 52.9.0 on XP and most HTML5 video i.e. on youtube doen not work, should I pass on a non ESR version?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

There is no true reason for which I am using an ESR version I could use another but in this moment I have to remain on XP on this PC. So is there a Firefox version that can display the HTML 5 video on a WIN XP PRO SP3?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox relies on built-in OS support to play media files via the HTML5 media player. On the Windows XP platform you do not have native support for playing MP4 files with the HTML5 media player.

You can try if the solution posted here to add support for playing MP4 files works for you.