Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

HI, Last two days I have face problem for calling facebook sharing window it is thirdparty call so pls allow call in firefox browser other browser it is working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have give Facebook third-party call on client page but currently it is not working on Firefox it shows the "X-Frame-Options" issue please solve it.

I have give Facebook third-party call on client page but currently it is not working on Firefox it shows the "X-Frame-Options" issue please solve it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A "X-Frame-Options" issue means that you try to embed an external page in an iframe and the website denies this. All Mozilla pages behave the same way and can't be embedded in an iframe (HTTP response headers: X-Frame-Options:"DENY").