Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't set up the new Firefox Sync because it requires an iPhone or Android phone and I have a Blackberry

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

While many Android apps install on the BlackBerry, the Firefox app does not. How can I continue to use Firefox without getting rid of my phone?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sync is optional. You can close the tab once you have created the Sync account if you do not want or can't add a mobile device.