X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

firefox-dev does not open from terminal

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
Được đăng

Many development tools will automatically open a browser upon start-up (e.g., fire-up a react-app, or a jupyter Notebook). I only have `firefox-dev` on my machine. I have created an alias firefox -> ../path/to/firefox-dev/bin. I had to do this because `firefox-dev` nor `firefox` worked (command not recognized). Finally, my mac os preference has been set to `firefox-dev`.

Despite having set the `env` variable `$BROWSER` set to the alias, the desired behavior (above) is not happening.

All in all, it would be great to have expanded documentation on how to fully configure your mac to use `firefox-dev`. Thank you in advance for any help on this useful part of my workflow.

PS: I love this app. Nice job!

- E

Many development tools will automatically open a browser upon start-up (e.g., fire-up a react-app, or a jupyter Notebook). I only have `firefox-dev` on my machine. I have created an alias firefox -> ../path/to/firefox-dev/bin. I had to do this because `firefox-dev` nor `firefox` worked (command not recognized). Finally, my mac os preference has been set to `firefox-dev`. Despite having set the `env` variable `$BROWSER` set to the alias, the desired behavior (above) is not happening. All in all, it would be great to have expanded documentation on how to fully configure your mac to use `firefox-dev`. Thank you in advance for any help on this useful part of my workflow. PS: I love this app. Nice job! - E
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.