Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove this virus: HEUR:Trojan.msib.crypt.gen

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 122 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

installed the latest upgrade of FireFox and this virus was installed. I can not remove it. What needs to be done?

Giải pháp được chọn

Hi rtebge,

It sounds like you:

Found a fake Firefox update https://support.mozilla.org/en-US/kb/i-found-fake-firefox-update

You will need to:

Troubleshoot Firefox issues caused by malware https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Then do a Clean Install:

Note: A clean install will not delete your bookmarks, saved passwords, add-ons or other personal information. This information is stored separately in your profile folder.

Here's how to do a clean install of Firefox:

Uninstall Firefox from your computer.

Delete the Firefox installation folder (located in one of these folders by default): C:\Program Files\Mozilla Firefox C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

(If you have one - run a Registry cleaner)

Restart your computer.

Download a fresh copy of Firefox at https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_campaign=footer&utm_medium=referral&utm_source=support.mozilla.org (There is a link to get Firefox in a different language, if you like.)

Double-click on the downloaded file and follow the prompts to continue the installation process.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi rtebge,

It sounds like you:

Found a fake Firefox update https://support.mozilla.org/en-US/kb/i-found-fake-firefox-update

You will need to:

Troubleshoot Firefox issues caused by malware https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Then do a Clean Install:

Note: A clean install will not delete your bookmarks, saved passwords, add-ons or other personal information. This information is stored separately in your profile folder.

Here's how to do a clean install of Firefox:

Uninstall Firefox from your computer.

Delete the Firefox installation folder (located in one of these folders by default): C:\Program Files\Mozilla Firefox C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

(If you have one - run a Registry cleaner)

Restart your computer.

Download a fresh copy of Firefox at https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_campaign=footer&utm_medium=referral&utm_source=support.mozilla.org (There is a link to get Firefox in a different language, if you like.)

Double-click on the downloaded file and follow the prompts to continue the installation process.