X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How do I remove this virus: HEUR:Trojan.msib.crypt.gen

Được đăng

installed the latest upgrade of FireFox and this virus was installed. I can not remove it. What needs to be done?

installed the latest upgrade of FireFox and this virus was installed. I can not remove it. What needs to be done?

Giải pháp được chọn

Hi rtebge,

It sounds like you:

Found a fake Firefox update https://support.mozilla.org/en-US/kb/i-found-fake-firefox-update

You will need to:

Troubleshoot Firefox issues caused by malware https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Then do a Clean Install:

Note: A clean install will not delete your bookmarks, saved passwords, add-ons or other personal information. This information is stored separately in your profile folder.

Here's how to do a clean install of Firefox:

Uninstall Firefox from your computer.

Delete the Firefox installation folder (located in one of these folders by default): C:\Program Files\Mozilla Firefox C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

(If you have one - run a Registry cleaner)

Restart your computer.

Download a fresh copy of Firefox at https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_campaign=footer&utm_medium=referral&utm_source=support.mozilla.org (There is a link to get Firefox in a different language, if you like.)

Double-click on the downloaded file and follow the prompts to continue the installation process.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0

Thông tin chi tiết

My_Cheese_Is_Slippin'
  • Top 10 Contributor
63 giải pháp 750 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Hi rtebge,

It sounds like you:

Found a fake Firefox update https://support.mozilla.org/en-US/kb/i-found-fake-firefox-update

You will need to:

Troubleshoot Firefox issues caused by malware https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Then do a Clean Install:

Note: A clean install will not delete your bookmarks, saved passwords, add-ons or other personal information. This information is stored separately in your profile folder.

Here's how to do a clean install of Firefox:

Uninstall Firefox from your computer.

Delete the Firefox installation folder (located in one of these folders by default): C:\Program Files\Mozilla Firefox C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

(If you have one - run a Registry cleaner)

Restart your computer.

Download a fresh copy of Firefox at https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_campaign=footer&utm_medium=referral&utm_source=support.mozilla.org (There is a link to get Firefox in a different language, if you like.)

Double-click on the downloaded file and follow the prompts to continue the installation process.

Hi rtebge, It sounds like you: Found a fake Firefox update https://support.mozilla.org/en-US/kb/i-found-fake-firefox-update You will need to: Troubleshoot Firefox issues caused by malware https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no Then do a Clean Install: Note: A clean install will not delete your bookmarks, saved passwords, add-ons or other personal information. This information is stored separately in your profile folder. Here's how to do a clean install of Firefox: Uninstall Firefox from your computer. Delete the Firefox installation folder (located in one of these folders by default): C:\Program Files\Mozilla Firefox C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox (If you have one - run a Registry cleaner) Restart your computer. Download a fresh copy of Firefox at https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/?utm_campaign=footer&utm_medium=referral&utm_source=support.mozilla.org (There is a link to get Firefox in a different language, if you like.) Double-click on the downloaded file and follow the prompts to continue the installation process.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
FredMcD
  • Top 10 Contributor
4245 giải pháp 59390 câu trả lời
Được đăng

I agree.

I agree.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.