X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

hangs on launch just showing white page

 • Không có trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 2 lượt xem
Được đăng

why does ff show 32 gigs of virtual memory consumed by its process

look at bottom line its your ff extensions pid


top - 12:10:07 up 2 days, 21:56, 1 user, load average: 0.77, 0.96, 0.80 Tasks: 406 total, 1 running, 405 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 1.5 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 97.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 11890.6 total, 2527.5 free, 6623.0 used, 2740.1 buff/cache MiB Swap: 980.0 total, 520.2 free, 459.8 used. 4612.7 avail Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND                                                   
2260 pie    20  0 3986768 493048 65976 S  3.3  4.0 180:11.89 gnome-shell                                                 

26063 pie 20 0 3392388 407400 228940 S 2.0 3.3 0:25.97 firefox-bin

2591 pie    20  0 4982024 575588 60328 S  1.3  4.7 98:36.40 skypeforlinux                                                
7691 pie    20  0 1872552 887932 102592 S  1.3  7.3 76:47.23 brave                                                    
6132 pie    20  0 1853188 360332 93472 S  1.0  3.0 48:07.66 brave                                                    

15989 pie 20 0 847760 254812 79192 S 1.0 2.1 76:22.87 opera-developer

2079 root   20  0 284728 67944 51224 S  0.7  0.6 96:50.97 Xorg                                                     
8361 pie    20  0 1115320 460760 75076 S  0.7  3.8 22:09.59 brave                                                    

22668 pie 20 0 786864 207812 95392 S 0.7 1.7 0:58.24 brave 25937 pie 20 0 20712 3804 3052 R 0.7 0.0 0:01.28 top

1567 root   20  0 265952  856  176 S  0.3  0.0  0:11.21 upowerd                                                   
6209 pie    20  0 327260 14000  3264 S  0.3  0.1  0:08.22 brave                                                    
6332 pie    20  0 652684 68672 30664 S  0.3  0.6  2:04.28 brave                                                    

26188 pie 20 0 32.8g 315788 100700 S 0.3 2.6 0:15.93 WebExtensions

here is that process


pie 26188 26063 9 12:07 tty2 00:00:16 /home/pie/src/firefox/firefox-bin -contentproc -childID 2 -isForBrowser -prefsLen 7022 -prefMapSize 213918 -parentBuildID 20190910095613 -greomni /home/pie/src/firefox/omni.ja -appomni /home/pie/src/firefox/browser/omni.ja -appdir /home/pie/src/firefox/browser 26063 true tab


when I launch ff it just hangs forever showing white screen I have to kill that last tab before ff snaps into action ... it make no matter what was that last active tab prior to killing ff on launch it repeatedly shows just white screen


I am on Ubuntu 19.04 desktop firefox nightly 71.0a1 (2019-09-10) (64-bit)

why does ff show 32 gigs of virtual memory consumed by its process look at bottom line its your ff extensions pid top - 12:10:07 up 2 days, 21:56, 1 user, load average: 0.77, 0.96, 0.80 Tasks: 406 total, 1 running, 405 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 1.5 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 97.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 11890.6 total, 2527.5 free, 6623.0 used, 2740.1 buff/cache MiB Swap: 980.0 total, 520.2 free, 459.8 used. 4612.7 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 2260 pie 20 0 3986768 493048 65976 S 3.3 4.0 180:11.89 gnome-shell 26063 pie 20 0 3392388 407400 228940 S 2.0 3.3 0:25.97 firefox-bin 2591 pie 20 0 4982024 575588 60328 S 1.3 4.7 98:36.40 skypeforlinux 7691 pie 20 0 1872552 887932 102592 S 1.3 7.3 76:47.23 brave 6132 pie 20 0 1853188 360332 93472 S 1.0 3.0 48:07.66 brave 15989 pie 20 0 847760 254812 79192 S 1.0 2.1 76:22.87 opera-developer 2079 root 20 0 284728 67944 51224 S 0.7 0.6 96:50.97 Xorg 8361 pie 20 0 1115320 460760 75076 S 0.7 3.8 22:09.59 brave 22668 pie 20 0 786864 207812 95392 S 0.7 1.7 0:58.24 brave 25937 pie 20 0 20712 3804 3052 R 0.7 0.0 0:01.28 top 1567 root 20 0 265952 856 176 S 0.3 0.0 0:11.21 upowerd 6209 pie 20 0 327260 14000 3264 S 0.3 0.1 0:08.22 brave 6332 pie 20 0 652684 68672 30664 S 0.3 0.6 2:04.28 brave 26188 pie 20 0 32.8g 315788 100700 S 0.3 2.6 0:15.93 WebExtensions here is that process pie 26188 26063 9 12:07 tty2 00:00:16 /home/pie/src/firefox/firefox-bin -contentproc -childID 2 -isForBrowser -prefsLen 7022 -prefMapSize 213918 -parentBuildID 20190910095613 -greomni /home/pie/src/firefox/omni.ja -appomni /home/pie/src/firefox/browser/omni.ja -appdir /home/pie/src/firefox/browser 26063 true tab when I launch ff it just hangs forever showing white screen I have to kill that last tab before ff snaps into action ... it make no matter what was that last active tab prior to killing ff on launch it repeatedly shows just white screen I am on Ubuntu 19.04 desktop firefox nightly 71.0a1 (2019-09-10) (64-bit)
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.