Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does TextEdit box keep popping up while I'm using Yahoo Mail?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

Ever since the last Firefox update, when I have Yahoo Mail open, a box appears: 'opening as.php You have chosen to open: as.php What should Firefox do with this file? This doesn't happen in Safe Mode or with Chrome or Safari browsers.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi kathrynnt,

Considering Safe Mode temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes) that might be causing problems, I would advise turning off any extensions that you use, one at a time, to see if the problem goes away.