Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to recover lost Firefox profile when I migrated to a new hard drive?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 112 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mmfacun2

more options

I migrated to new SSD. I still have my old hard drive. I copied my previous firefox data from D:\...\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles to C:\...\AppData\Local\Mozilla\Firefox\ but nothing happened.

I also have a folder named "Old Firefox Data" when I re-installed Firefox, but nothing works. Firefox sync doesn't work either.

My About Profiles Page says I have 2 other profiles besides the one currently in use, when I launch them in new browser, I cannot see my old bookmarks and passwords.

I've also changed my mobile device, so I currently cannot access my old bookmarks and passwords. Even Lockwise.

Giải pháp được chọn

Hello. I already solved the problem. I should have copied the data from D:\...\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles not Local of AppData.

I have recovered all my pws, bookmarks and history.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello , So when you run "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles" in the Run Command how many profiles does it show ? Also is the migrated old profile shown ?

more options

The run command shows 5 profiles since I copied the ones from my old hard drive.

more options

Giải pháp được chọn

Hello. I already solved the problem. I should have copied the data from D:\...\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles not Local of AppData.

I have recovered all my pws, bookmarks and history.