Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am receiving the error particularly from one site . please help me to understand the problem

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ruba

more options

repeatedly showing this error after every 1-2 minutes from particular one site

https://seller.cdiscount.com/login

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I noticed that the protection shield is crossed-out shield which means that the protection is off for this specific site. could you please Tap the shield, and then tap each category of trackers to see exactly what’s being blocked.