Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I suddenly cant stream on any platforms like hulu, etc. it says to update, which I did, then I reset it like told.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

netflix wont play, it goes to a screen that says it wont play due to licensing issues with the player. On Hulu, it says to update firefox, which I did, but same problem. When I use Safari it works perfectly. This started about a week ago.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi colinmoynahan, Widevine just now updated. Current version is 4.10.1440.19