Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I "sped things up" using the tools you provided. It took out my ad killer app. Why would you do this???

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Put my ad killer back and keep your suggestions to yourselves from now on. It didn't speed anything up, it just slowed me down as I have to navigate the non stop ads from ATT...again!!

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

What adblocker were you using?

I suggest using https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ublock-origin/