Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does *raced* from the dev tools - Network - Transferred mean?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9537 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

What does (raced) mean in transferred elements? Seems to me the browser is getting the item from the server even though I've set a cache for jpeg and png files. Other similar items are locally cached as it should.

Thank you,

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

The Race Cache With Network (RCWN) feature in Necko adds the ability to race the cache with the network when the cache is slow. So if reading from the disk is slow, we will send a network request, and return the channel from the network, even though we have the entry in the cache. This way we provide the content to consumers faster.

There are four possible values for the Transferred column: 1) `13.2 KB` - a number saying how much data were transferred over the wire (perhaps compressed) 2) `cached` - a labels saying that the request came from the cache 3) `13.2 KB (raced)` - request is racing. The response was fetched from the server even if it's available in the cache. It was faster to get it from the server. 4) `cached (raced)` - request is racing. The response was fetched from the cache, but a request has been also sent to the server. The cache was faster in this case.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

The Race Cache With Network (RCWN) feature in Necko adds the ability to race the cache with the network when the cache is slow. So if reading from the disk is slow, we will send a network request, and return the channel from the network, even though we have the entry in the cache. This way we provide the content to consumers faster.

There are four possible values for the Transferred column: 1) `13.2 KB` - a number saying how much data were transferred over the wire (perhaps compressed) 2) `cached` - a labels saying that the request came from the cache 3) `13.2 KB (raced)` - request is racing. The response was fetched from the server even if it's available in the cache. It was faster to get it from the server. 4) `cached (raced)` - request is racing. The response was fetched from the cache, but a request has been also sent to the server. The cache was faster in this case.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

more options

Great and detailed answer. Thank you very much.

more options

What is the size of your disk cache as listed on the about:cache page?