Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to get rid of Mozilla's announcements appearing at the bottom of the new tab?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi McCoy

more options

Just as it's in the subject. And here's a screenshot for additional clarification.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hello scrutinizer1,

What you are seeing are so-called "Snippets", which you can
easily hide if you don't want to see them :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/snippets-firefox-faq

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello scrutinizer1,

What you are seeing are so-called "Snippets", which you can
easily hide if you don't want to see them :

https://support.mozilla.org/en-US/kb/snippets-firefox-faq