X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

After being idle for sometime (e.g., overnight), Firefox doesn't connect to Internet so that I need to force quit and restart the browser.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
Được đăng

Running Firefox on macOS Mohave 10.14.5. Need to force quit and restart Firefox after browser has been idle overnight or for several hours.

Running Firefox on macOS Mohave 10.14.5. Need to force quit and restart Firefox after browser has been idle overnight or for several hours.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.