Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to login to Git-Hub from firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi aswinprabhakar1758

more options

Hi, When I try to login to my GitHub account from firefox I am getting redirected to 'https://github.com/sessions/verified-device' which says that an authentication code has been sent to my email address. But I haven't received any emails. When this problem persisted for a second day, I decided to send a support request to git-hub and got a weird error (see screenshot attached). So I switched to chrome and tried to login. It worked like a charm. The login was successful right away.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Try to make new profile via about:profiles and set it to default. If its working, export your bookmarks from the old profile and import them to the new profile.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to make new profile via about:profiles and set it to default. If its working, export your bookmarks from the old profile and import them to the new profile.

more options

It worked! Thank you. Why would something like this happen in the first place? I probably will go back to chrome after this.