X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

No response when clicking the 9-square grid Google app button.

Ade
Được đăng

The issue was resolved here

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1233327?page=2#answer-1153443

I followed the instruction, however I can't tell what malware I have or if that is the problem by looking at this.

https://www.gstatic.com/og/_/js/k=og.og.en_US.w143FYMTyl8.O/%E2%80%A6w,gi,vi,pi,eq/d=1/ed=1/rs=AA2YrTtHQnhK3bcJrPB80fBVnRIejUnFhw

Peer’s Certificate issuer is not recognized.

HTTP Strict Transport Security: false HTTP Public Key Pinning: true

Certificate chain: BEGIN CERTIFICATE-----

MIIEPzCCAyegAwIBAgIJAIDsYaIxlWpOMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNV BAYTAklMMREwDwYDVQQIEwhHdXNoIERhbjESMBAGA1UEBxMJSGVydHppbGlhMSEw HwYDVQQKExhHcmVlblRlYW0gSW50ZXJuZXQsIEx0ZC4xDDAKBgNVBAsTA1dlYjEW MBQGA1UEAxMNY2xvdWRndWFyZC5tZTAeFw0xNzA1MDgxMDUwMjlaFw0yNzA1MDYx MDUwMjlaMGwxCzAJBgNVBAYTAklMMREwDwYDVQQIEwhHdXNoIERhbjERMA8GA1UE BxMIVGVsIEF2aXYxHzAdBgNVBAoTFkdyZWVuVGVhbSBJbnRlcm5ldCBMVEQxFjAU BgNVBAMUDSouZ3N0YXRpYy5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK AoIBAQDswgic8JO3YX8GUAxqMlg8p0wSaHQk4jQebu9Dzsk/HYgYQmw6ShlmK7Pg z7xS9VZzcSuYIgy7NPKpYZLtIZRQ+UK4cF8ngCejN9BwTTR6kt+4o1mkoVXzzWsu ZUvG8NL0M1c3VDPfobh0/I9lJTA7OlxMhhqO+rMPKrsJ721wWmhJwZxkXfMF/ePz tvXbDzU7i6y+s95NfTIDYfGOEIg5wTXN2td+wnevDRFkivN3/bKlsuLAHxZEJ1lU NSqZjXtR9YjK8qY5I3eiLVmmo7IAlp2XEG9lOIpAAJiKAQTfKCsm9VVR8o5bFRzY jFjp26eyX0V6cjaeuvsGGdT8/HKtAgMBAAGjgdIwgc8wgZoGA1UdIwSBkjCBj6GB gaR/MH0xCzAJBgNVBAYTAklMMREwDwYDVQQIEwhHdXNoIERhbjESMBAGA1UEBxMJ SGVydHppbGlhMSEwHwYDVQQKExhHcmVlblRlYW0gSW50ZXJuZXQsIEx0ZC4xDDAK BgNVBAsTA1dlYjEWMBQGA1UEAxMNY2xvdWRndWFyZC5tZYIJALbhq/OLmrQaMAkG A1UdEwQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgTwMBgGA1UdEQQRMA+CDSouZ3N0YXRpYy5jb20w DQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB9xOzj2q9Lqy8QwXMKA+KsnaU7+XabC41Hkrr7F Cm2PpseEjwJGNsRkgo2NCh1JrISclAF+g8dFSXQWwdc/5klqiLG4QaluFOKxXhxY MIRaFCXH/gMCZeC71WE7XxA+yUMfz2RJPkXTiR0HhjnNkXduFa6uhptQ7WVu+VoM TQS4zzSGtj2Pr8USTJzH+9czqnxVcM0l+ZZ2ID7BsCHOECdKKsEfSSfkuEQywAZJ eGJQWTfU7qATI/FTEeWyW1WkzzlyroDg7P0RNMxZJvovN34RiDWa8+W4CNo5nCKU v15fQBVk1Q64QVNkAkp0hDdWoCMzB2lYRO6F0yaT0Q1ioE4= END CERTIFICATE-----

Any help please?

The issue was resolved here https://support.mozilla.org/en-US/questions/1233327?page=2#answer-1153443 I followed the instruction, however I can't tell what malware I have or if that is the problem by looking at this. https://www.gstatic.com/og/_/js/k=og.og.en_US.w143FYMTyl8.O/%E2%80%A6w,gi,vi,pi,eq/d=1/ed=1/rs=AA2YrTtHQnhK3bcJrPB80fBVnRIejUnFhw Peer’s Certificate issuer is not recognized. HTTP Strict Transport Security: false HTTP Public Key Pinning: true Certificate chain: BEGIN CERTIFICATE----- MIIEPzCCAyegAwIBAgIJAIDsYaIxlWpOMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNV BAYTAklMMREwDwYDVQQIEwhHdXNoIERhbjESMBAGA1UEBxMJSGVydHppbGlhMSEw HwYDVQQKExhHcmVlblRlYW0gSW50ZXJuZXQsIEx0ZC4xDDAKBgNVBAsTA1dlYjEW MBQGA1UEAxMNY2xvdWRndWFyZC5tZTAeFw0xNzA1MDgxMDUwMjlaFw0yNzA1MDYx MDUwMjlaMGwxCzAJBgNVBAYTAklMMREwDwYDVQQIEwhHdXNoIERhbjERMA8GA1UE BxMIVGVsIEF2aXYxHzAdBgNVBAoTFkdyZWVuVGVhbSBJbnRlcm5ldCBMVEQxFjAU BgNVBAMUDSouZ3N0YXRpYy5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK AoIBAQDswgic8JO3YX8GUAxqMlg8p0wSaHQk4jQebu9Dzsk/HYgYQmw6ShlmK7Pg z7xS9VZzcSuYIgy7NPKpYZLtIZRQ+UK4cF8ngCejN9BwTTR6kt+4o1mkoVXzzWsu ZUvG8NL0M1c3VDPfobh0/I9lJTA7OlxMhhqO+rMPKrsJ721wWmhJwZxkXfMF/ePz tvXbDzU7i6y+s95NfTIDYfGOEIg5wTXN2td+wnevDRFkivN3/bKlsuLAHxZEJ1lU NSqZjXtR9YjK8qY5I3eiLVmmo7IAlp2XEG9lOIpAAJiKAQTfKCsm9VVR8o5bFRzY jFjp26eyX0V6cjaeuvsGGdT8/HKtAgMBAAGjgdIwgc8wgZoGA1UdIwSBkjCBj6GB gaR/MH0xCzAJBgNVBAYTAklMMREwDwYDVQQIEwhHdXNoIERhbjESMBAGA1UEBxMJ SGVydHppbGlhMSEwHwYDVQQKExhHcmVlblRlYW0gSW50ZXJuZXQsIEx0ZC4xDDAK BgNVBAsTA1dlYjEWMBQGA1UEAxMNY2xvdWRndWFyZC5tZYIJALbhq/OLmrQaMAkG A1UdEwQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgTwMBgGA1UdEQQRMA+CDSouZ3N0YXRpYy5jb20w DQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB9xOzj2q9Lqy8QwXMKA+KsnaU7+XabC41Hkrr7F Cm2PpseEjwJGNsRkgo2NCh1JrISclAF+g8dFSXQWwdc/5klqiLG4QaluFOKxXhxY MIRaFCXH/gMCZeC71WE7XxA+yUMfz2RJPkXTiR0HhjnNkXduFa6uhptQ7WVu+VoM TQS4zzSGtj2Pr8USTJzH+9czqnxVcM0l+ZZ2ID7BsCHOECdKKsEfSSfkuEQywAZJ eGJQWTfU7qATI/FTEeWyW1WkzzlyroDg7P0RNMxZJvovN34RiDWa8+W4CNo5nCKU v15fQBVk1Q64QVNkAkp0hDdWoCMzB2lYRO6F0yaT0Q1ioE4= END CERTIFICATE----- Any help please?
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

TyDraniu
  • Top 25 Contributor
310 giải pháp 1728 câu trả lời
Được đăng

The issuer of this certificate is GreenTeam Internet LTD from Tel Aviv (not Google). Does it sound familiar for you?

The issuer of this certificate is GreenTeam Internet LTD from Tel Aviv (not Google). Does it sound familiar for you?
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Ade
Được đăng

Người tạo câu hỏi

Nope, not familiar at all.

Nope, not familiar at all.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Ade
Được đăng

Người tạo câu hỏi

TyDraniu said

The issuer of this certificate is GreenTeam Internet LTD from Tel Aviv (not Google). Does it sound familiar for you?

I don't know GreenTeam Internet LTD. Never heard of that.

''TyDraniu [[#answer-1243239|said]]'' <blockquote> The issuer of this certificate is GreenTeam Internet LTD from Tel Aviv (not Google). Does it sound familiar for you? </blockquote> I don't know GreenTeam Internet LTD. Never heard of that.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
TyDraniu
  • Top 25 Contributor
310 giải pháp 1728 câu trả lời
Được đăng

https://www.briskbard.com/blog/?q=node/43

It's probably their DNS. Check your DNS settings. Tips are in the link.

https://www.briskbard.com/blog/?q=node/43 It's probably their DNS. Check your DNS settings. Tips are in the link.
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17424 giải pháp 157453 câu trả lời
Được đăng

The issuer of the certificate is;

  • Organization (O) : GreenTeam Internet LTD

Raw:

Issuer: C=IL, ST=Gush Dan, L=Hertzilia, O=GreenTeam Internet, Ltd., OU=Web, CN=cloudguard.me
The issuer of the certificate is; *Organization (O) : GreenTeam Internet LTD Raw: Issuer: C=IL, ST=Gush Dan, L=Hertzilia, O=GreenTeam Internet, Ltd., OU=Web, CN=cloudguard.me

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.