X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Firefox cannot find my Seamonkey profile when I go to import it into Firefox.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
Được đăng

I am trying to migrate my Seamonkey profile into Firefox. When I open Bookmarks/Open all bookmarks/Import and backup/Import from another browser, Firefox says it cannot find any other browser on my system. If I try to run from the command line with "firefox -- migration" I do not get any migration menu.

If it is not actually possible simply to import all that data, what are the minimum files I need to copy from my Seamonkey profile into the Firefox profile, to preserve minimal functionality, including: passwords, cookies, and other website-related data; history; bookmarks; modified about:config settings helper applications

Note: This question was posted in Seamonkey; therefore, all browser information is related to that software. The installed version of Firefox is 60.8.0esr (64-bit).

I am trying to migrate my Seamonkey profile into Firefox. When I open Bookmarks/Open all bookmarks/Import and backup/Import from another browser, Firefox says it cannot find any other browser on my system. If I try to run from the command line with "firefox -- migration" I do not get any migration menu. If it is not actually possible simply to import all that data, what are the minimum files I need to copy from my Seamonkey profile into the Firefox profile, to preserve minimal functionality, including: passwords, cookies, and other website-related data; history; bookmarks; modified about:config settings helper applications Note: This question was posted in Seamonkey; therefore, all browser information is related to that software. The installed version of Firefox is 60.8.0esr (64-bit).

Được chỉnh sửa bởi pentaquark vào

Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • The IcedTea-Web Plugin executes Java applets.
  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 SeaMonkey/2.49.4

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.