X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

YouTube videos will not load?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
Được đăng

o.k., I've tried the "hardware accel." solution(s), the "ad blocker off/on" solution(s), the "clear the cache/memory" solution(s), the "refresh Firefox" and "Safe Startup Firefox" solution(s)....and guess what? Not any one video will load (and play) in Firefox/YouTube. Not any one.... Just a black screen with a white circle that spins & spins & spins, ad nauseum. Meanwhile, Chrome, Safari & Opera will all load and play teh same videos on this same laptop.... But I WANT to use Firefox!! grrrr!!!

o.k., I've tried the "hardware accel." solution(s), the "ad blocker off/on" solution(s), the "clear the cache/memory" solution(s), the "refresh Firefox" and "Safe Startup Firefox" solution(s)....and guess what? Not any one video will load (and play) in Firefox/YouTube. Not any one.... Just a black screen with a white circle that spins & spins & spins, ad nauseum. Meanwhile, Chrome, Safari & Opera will all load and play teh same videos on this same laptop.... But I WANT to use Firefox!! grrrr!!!
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.