Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox has no sound

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JohannHan

more options

I can't hear anything. YouTube videos have no sound, even when i try to open mp3 file in firefox, it won't even play. My sound mixer is on max volume. I have reinstal firefox and even instal firefox developer edition and beta version, the same problem. For some reason i hear sond only on soundcloud :c On other sites there isn't even a speaker on the tab

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Since when does it occur?

What is your OS?