Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

set bookmarks and merge them correctly

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 82 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Teresio A.

more options

importing my bookmarks i've done a mess.... a good ammount of them was duplicate or even more.

in a sense I've got the best redundancy in my bookmarks due to my attitude in importing edge to google, google to ie, edge to ie, and so on... but now, that i want to switch to only FF on all my devices, my list is super long, super redundant and super annoying (i've probably imported twice some of them).

due to differents time of usage not all my import are equally categorized in folder, cause in time they're changed a little, so that a classic deletion can't be the solution.

1 can i merge them to find duplicates to be deleted? that could help me in shrinking them before a good re-categorization.

2 if not.. how can a "magical merge button" be introduce to developers and community?

bye

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bookmark-dupes/ Bookmark Dupes by Martin Väth Display/Remove duplicate bookmarks, empty folders or descriptions

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bookmark-dupes/ Bookmark Dupes by Martin Väth Display/Remove duplicate bookmarks, empty folders or descriptions

more options

that's surely a "magical merge button" for bookmarks management!