X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

reverse proxy/URL Rewrite in IIS not supported by firefox?

Được đăng

I have a Angular 6 app hosted behind a reverse proxy in IIS.

I'm unable to launch the app in iframe using firefox but can do so using chrome. 

I've been using the URL Rewrite Module.

I have a Angular 6 app hosted behind a reverse proxy in IIS. I'm unable to launch the app in iframe using firefox but can do so using chrome. I've been using the URL Rewrite Module.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Thông tin chi tiết

SHAIN 0 giải pháp 12 câu trả lời
Được đăng

I can't talk about Chrome but Firefox has, and has had for quite some time, a bug where it fails to recognise new content on some pages and uses it's cache instead. Just restarting the browser achieves nothing. You have to clear the browser cache completely. In some web apps I have to append a random or timestamped string to the URL in order to get FF to always reload some pages. The relevant meta tags in the header are very often also ignored by FF.

<rewrite>

 <rules>
  <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true">
   <match url="(.*)" />
   <conditions>
    <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
   </conditions>
   <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="Permanent" />
  </rule>
 </rules>

</rewrite>

I can't talk about Chrome but Firefox has, and has had for quite some time, a bug where it fails to recognise new content on some pages and uses it's cache instead. Just restarting the browser achieves nothing. You have to clear the browser cache completely. In some web apps I have to append a random or timestamped string to the URL in order to get FF to always reload some pages. The relevant meta tags in the header are very often also ignored by FF. <rewrite> <rules> <rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true"> <match url="(.*)" /> <conditions> <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" /> </conditions> <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="Permanent" /> </rule> </rules> </rewrite>
Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Trích dẫn
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.