X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

New update does not work well with Amazon labels

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
Được đăng

I am so tired of the constant FF updates. Not only do I have to rearrange my toolbars to the way they were before, when I go to print a label from Amazon Seller Central (pdf) it is nowhere to be seen. I went to IE to print it. Then I went into Options and figured out how to get my PDF files to a place I could use them.

Really, FF, if the default after an update is "your downloaded PDF files disappear and we don't know where they are" that's not a good thing. I am wondering why I still use FF. It used to be a good browser but lately I wonder. I have unchecked the "automatic updates" box after quite some time of allowing them.

I am so tired of the constant FF updates. Not only do I have to rearrange my toolbars to the way they were before, when I go to print a label from Amazon Seller Central (pdf) it is nowhere to be seen. I went to IE to print it. Then I went into Options and figured out how to get my PDF files to a place I could use them. Really, FF, if the default after an update is "your downloaded PDF files disappear and we don't know where they are" that's not a good thing. I am wondering why I still use FF. It used to be a good browser but lately I wonder. I have unchecked the "automatic updates" box after quite some time of allowing them.
Trích dẫn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Thông tin chi tiết

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.