Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i uninstall firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Screen is too bright, bookmarks toolbar is unreadable after an update. how do I roll back or uninstall.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi cfollmer, Firefox doesn't have a built-in downgrader.

What is issue with the screen brightness? Where did that change?

What do you mean by the bookmarks toolbar being unreadable? Did the text become much smaller?

Were any other settings or data lost in the process?