Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get something other than a white background on my home page. The theme extensions ONLY change the menu bar. I want to add a pic or extension of my own

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

Other browsers have extensions to add themes for the entire home page, not just the menu bar.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

As of late FF57+ changes to the browser layout and looks requires a "userChrome.css" layout to make those changes. You will have to looks online sites that created or sites that has custom "userChrome.css" that you can use or modify to match what your needing.