Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can’t access the privacy & security panel.

more options

When I click the menu button, there is no “options “ window to access the privacy and security panel. Thank you

When I click the menu button, there is no “options “ window to access the privacy and security panel. Thank you

Giải pháp được chọn

Hi joannasasher, could you confirm what kind of system has the problem. I ask because the browser you posted with said it was running on an iPad, so is it Windows (which uses "Options"), Mac (which uses "Preferences"), or iOS, or something else?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

When you go to the menu, do you not see "Options" and then on the left hand side of this, there's a "Security and Privacy"

more options

Giải pháp được chọn

Hi joannasasher, could you confirm what kind of system has the problem. I ask because the browser you posted with said it was running on an iPad, so is it Windows (which uses "Options"), Mac (which uses "Preferences"), or iOS, or something else?