Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Very high downloads of spell check add-ons on a single day

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

There are around 1,800 downloads of all language dictionaries as on June 27, 2019. I have checked some sample dashboards from this page...

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/

For e.g. check this chart...

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/kamus-pengecek-ejaan-bahasa-in/statistics/?last=30

I will like to know why there are so many downloads on a single day. Is this some kind of DDOS attack?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unsure, but that's not a question for this forum. I'd suggest following up with the AMO team if you have questions