Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I do not understand why firefox use windows-like totally unfriendly way to updates - without asking user.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hellosct1

more options

I work and suddenly must stop because firefox need to update. It is very annoying. Is it really so hard give users control on it? Give me notice and I`ll update when finish my current part of work. And why I cant disable auto-updates in options? It is really bad way. I must think about change browser first time in many years.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, I share with you the link to the calendar of upcoming versions https://wiki.mozilla.org/Release_Management/Calendar